Erkenning

VBAG

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen

Kwalificaties van VBAG leden

Als u naar een VBAG-therapeut gaat, kunt u ervan op aan dat deze therapeut voldoet aan een groot aantal waarborgen. De kwalificaties en eisen waaraan onze leden voldoen:

 • een afgeronde beroepsopleiding alsmede medische basiskennis op hbo-niveau, e.e.a. volgens de definitie van de HBO-raad en VBAG-richtlijn. De opleiding dient geaccrediteerd te zijn door SNRO, FONG belangenbehartiging CAM opleidingen, SKB, CPION of NVAO;
 • bij- en nascholing op hbo-niveau. Leden dienen het verplicht gestelde aantal dagdelen bij- en nascholing te volgen om bij te blijven op eigen vakgebied en wat medische basiskennis betreft. Daarnaast zijn de leden verplicht om vakliteratuur te lezen en intervisiebijeenkomsten te volgen;
 • een goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld voor de praktijkvoering, praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Controle hierop en verdergaande verbetering vindt plaats d.m.v. intercollegiale toetsing;
 • het hebben van een geldig EHBO-diploma met reanimatie;
 • het conformeren aan onze interne klachtenregeling en het tuchtrecht van de RBCZ/TCZ;
 • het hebben van een "Verklaring omtrent het Gedrag";
 • werken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Een therapeut kan pas lid worden als aan al het bovenstaande en nog enkele andere administratieve zaken is voldaan. Dat de therapeut ook daadwerkelijk aan deze kwalificaties voldoet, is te zien aan het muurschildje met daarop het lidmaatschapsnummer en jaarzegel, dat ieder lid zichtbaar bij zijn/haar praktijkruimte heeft.

Naar de site van VBAG

The Trail is bij de VBAG geregistreerd onder nummer 2080412.

 

NVNF

Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback

De NVNF heeft als doel de bekendheid en kwaliteit van neurofeedback volgens de Zengar integrale, non-lineaire methode te bevorderen en ontwikkelen, en doet dit door zich o.a. actief bezig te houden met:

 • het bevorderen van de beoefening van Zengar neurofeedback binnen Nederland;
 • het in stand houden en handhaven van een beroepscode die van kracht is voor aangesloten neurofeedback trainers;
 • het verkrijgen van officiële erkenning en vergoeding van Zengar neurofeedback binnen de algehele gezondheidszorg;
 • het dienen van de maatschappelijke en beroepsbelangen van aangesloten Zengar neurofeedback trainers;
 • het bieden van een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis en ervaring in een veilige, empatische en warme omgeving;
 • het op peil brengen en houden van de kwaliteit van de Zengar neurofeedback trainers door het aanbieden van bij- en nascholingen;
 • het opzetten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neurofeedback;
 • het formeren van regionale intervisiegroepen.

Naar de site van NVNF

 

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

The Trail is geregistreerd bij het RBCZ.

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Maatschappelijke erkenning

De Stichting is ook voortdurend bezig met de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen in Nederland en binnen Europa. RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam: www.efcam.eu

Naar de site van RBCZ

The Trail is bij de RBCZ/TCZ geregistreerd onder licentie 911616R

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) – opgericht in 2016 - is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht.

Over de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

 • De SCAG fungeert in deze samenwerking als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert en een vertrouwenspersoon voor de zorgverlener beschikbaar stelt;
 • De SCAG behandelt zelf geen klachten en geschillen, dat doet de geschillencommissie;
 • De SCAG stelt wel een van de drie leden van de geschillencommissie aan.

Naar de site van S.C.A.G. 

The Trail is aangemeld bij de S.C.A.G. onder nummer:  13773

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Missie
Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Visie
Het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens is fundamenteel voor de werking van de rechtstaat. De Autoriteit Persoonsgegevens beschermt dit grondrecht door:

 • overtredingen van de wet aan te pakken;
 • over nieuwe regelgeving te adviseren;
 • op de hoogte te zijn van de dilemma’s die in de samenleving spelen op het gebied van de privacy;
 • overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties alert te maken op hun verantwoordelijkheid bij de bescherming van persoonsgegevens;
 • informatie te verstrekken waarmee mensen hun recht kunnen uitoefenen;
 • resultaten van toezicht en handhaving openbaar te maken;
 • nationaal en internationaal samenwerking te zoeken ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens.

Naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

The Trail is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer:  m1366843


overzicht